Příkazy Pascalu

 

Přiřazovací příkaz

- přiřazovací příkaz reprezentuje akci ve které je proměnné přiřazena hodnota. Výraz na pravé straně se vyhodnotí

  a výsledná hodnota se přiřadí proměnné.

a:= -2              b:= 8  

a:= a + b                               

a:= 6              

Podmíněný příkaz

 

 


 

- Příkaz IF se provede tak že se nejprve vyhodnotí výraz uvedený jako podmínka. Má-li tento příkaz hodnotu True

  provede se příkaz 1 pokud má příkaz hodnotu False provede se příkaz 2, větev Else je nepovinná není-li

  uvedena tak se v případě nesplnění podmínky neprovede nic.

 

Ze zadanych stran zjisti jde li trojuhelnik sestrojit.

 

program trojuhelnik;

var a,b,c,s1,s2,s3:real;

begin

   write('Zadej cisla A, B, C: ');

   readln(a,b,c);

   s1:=a+b;

   s2:=a+c;

   s3:=b+c;

   if (s1>c) and (s2>b) and (s3>a) then writeln('Trojuhelnik lze sestrojit ')

                                   else writeln('Trojuhelnik nelze sestrojit ');

   readln;

end.

 

Příkaz Cyklu

- Zajišťuje opakované provádění příkazu, nebo posloupnosti příkazu. Počet opakování může být předem

  znám (explicitní) nebo neznám (implicitní) jsou tři tipy zadání cyklu:

 

1 Příkaz Repeat

 

 

 

 


- Postupně se provedou všechny příkazy, potom se vyhodnotí výraz představující podmínku, neni-li splněna

  činnost se opakuje jinak je cyklus ukončen. Počet opakování je implicitní.

 

Nalezněte největší číslo v zadaném souboru celých kladných čísel, které končí nulou.

 

program maxcislo;

var max,a:integer;

 begin

    max:=0;

    repeat

        writeln('Zadavejte cela kladna cisla ukoncete nulou');

        readln(a);

        if a>max then max:=a

    until a=0;

    writeln('Nejvetsi cislo je ',max);

   readln;

 end.

 

2 Příkaz While

 

 

 

 

 

 


- Nejprve se vyhodnoti podmínka, je-li splněna provede se příkaz. Příkaz uvedeme za do a příkaz se

  opakuje, příkaz končí má li hodnotu False počet opakování implicitní.

 

 

Součin dvou celých kladných čísel když procesor umí jen + a -.

 

Program Nasobeni;

var A,B,s:integer;

begin

     write('Zadejte cislo A, B: ');

     readln(A,B);

     while A<>0 do

     begin

         s:=s+B;

         A:=A-1;

    end;

    writeln('Soucet rady je: ',s:10:4);

    readln;

end.

 

3 Příkaz For

 

 

 

 

 

 

 


- Slouží k opakovanému provedení nějakého příkazu přičemž počet opakování je dán pevně. Počet opakování je explicitní

  a zadává se pomocí příkazu For, který postupnš mění svoji hodnotu mezi dvěma krajními hodnotami. tyto dvě krajni

  hodnoty nemohou být uvnitř cyklu změny. Nejdřív se vyhodnotí výraz 1 a výraz 2.

  Při použití klíčového slova To jestli hodnota výrazu 1 je menší nebo rovna hodnotě výrazu 2 v kladnám případě se provede

  příkaz za klíčovým slovem do cyklus končí je-li hodnota výrazu 1 větší než výraz 2.

 

Výpočet průměru řady n čísel.

 

PROGRAM Prumer;

VAR n,i:integer;

       P,x:real;

BEGIN

     WRITELN('Zadejte počet čísel: ');

     READLN(n);

     p:=0;

     for i:=1 to n do

     BEGIN

                  WRITE('Zadej‘,i,‘číslo: ');

                  READLN(x);

                  p:=p+x;

    END;

     p:=p/n;

           WRITELN('Průměr čísel je: ',P:10:4);

     READLN;

END.

 

 

Boolean

- Je logická proměná která nabývá jednu z hodnot True nebo False pro tyto hodnoty jsou definovány relační operace   a < b

            =    rovno

            <>  nerovno

            <    menší

            >    větší

            <=  menší rovno

            >=  větší rovno