Software: rozdělení, operační systémy a jejich srovnání

 

 

- základní programové vybavení (operační systémy)

- prostředky pro tvorbu aplikačního programového vybavení (vývojová prostředí, ...)

- aplikační programové vybavení (kancelářské aplikace, CAD, hry, ...)

 

Dobrý software musí mít:

- funkčnost a variabilitu

- propustnost – objem dat a množství operací, které je schopen pracovat za jednotku času

- spolehlivost – jak plní požadované funkce

- doba odezvy

- náročnost z hlediska obsluhy

- úroveň dokumentace – rozsah, přehlednost, názornost

- adaptabilita – schopnost reagovat na změny ve funkčnosti

- portabilita – přenositelnost programu na počítač jiného typu nebo výrobce

- cena

 

Operační systém

 

- soubor programů, které řídí činnost technického vybavení počítače a umožňují a usnadňují  

   činnost aplikací

- hlavním úkolem OS je zprostředkovat vazbu mezi technickým vybavením počítače

   a aplikacemi

- OS poskytuje aplikacím služby a aplikace voláním těchto služeb ovládají technické

   vybavení počítače

- aplikace by neměly mít přímý přístup k technickému vybavení počítače

 

Funkce operačního systému

 

- řídí a spravuje technické prostředky – přiděluje čas procesoru, paměť, vstupní a výstupní

   zařízení

- spravuje data – řídí jejich vstup a výstup, přístup k nim, uchování

- řídí zpracování úloh – jejich přípravu, plánování a průběh tak, aby byla zajištěna maximální

   efektivita jejich zpracování

- podporuje komunikaci uživatele s počítačem – formou uživatelského rozhraní, informuje též

   uživatele o vzniklých problémech či chybách

- podporuje bezpečnost a spolehlivost výpočetního systému – formou různých úrovní

   přístupových práv apod.

 

Rozdělení operačních systémů

 

- jednouživatelské jednoúlohové  např. MS-DOS; s podporou OS běží pouze jedna aplikace

- jednouživatelské víceúlohové např. Windows 95,  98; jeden uživatel může mít současně

   spuštěno více aplikací

- víceuživatelské víceúlohové např. UNIX, Linux; umožňují zpracovávat požadavky více

   uživatelů současně

- systémy s reálným časem – zejména pro řízení technologických procesů

 

 

Vlastnosti OS

 

Uživatelské rozhraní (Interface):

- způsob, jakým uživatel dává pokyny pro OS a v jaké formě dostává zprávy o výsledku

   provedené operace, je označován jako uživatelské rozhraní  dvě formy:

- textové uživatelské rozhraní – např. MS-DOS,   uživatel zadává pokyny  ¨

   prostřednictvím tzv. příkazového řádku

- grafické uživatelské rozhraní – převážná většina současných operačních

   systémů, obvykle též možnost zapisovat příkazy v příkazovém řádku

Multitasking:

- je funkce, která umožňuje souběžné zpracovávání několika úloh (práce v excelu, zároveň

   stahování webové stránka a poslech hudby)

Plug and Play:

- je vlastnost, která umožňuje okamžitě rozpoznat, že došlo hardwarovému připojení  nového

   zařízení a pokusí se nainstalovat vhodný ovladač pro toto zařízení.

Ovladač (driver):

- je program který transformuje data

        - která vstupují do PC z venčí do jednotného tvaru se kterým umí PC pracovat

        - která vystupují z PC z jednotného tvaru do tvaru který je požadován (tiskárna, myš...)

 

Nejznámější operační systémy

 

- MS-DOS , Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP

- OS/2 (IBM)

- LINUX, UNIX

 

Charakteristika některých nejznámějších OS

 

MS DOS

Je jednouživatelský, je schopen používat informace pouze z jednoho vstupního zařízení. Je jednoprogramový, podporuje spuštění a běh pouze jedné úlohy (výjimku tvoří služební programy PRINT). Tvoří hierarchickou strukturu - systém je rozdělen do několika částí, mezi kterými je definováno rozhraní, jehož prostřednictvím mezi sebou jednotlivé části komunikují.

Nejznámější příkazy:

DIR <cesta><soubory> výpis adresáře disku

CD <adresa> přesun mezi vadresáři

<jednotka>: přepne na jinou diskovou jednotku

MD<adresář> vytvoření adresáře

RD <adresář> smazání adresáře

COPY <zdroj> <cíl> zkopírování souboru

MOVE <zdroj> <cíl> přesun souboru

PRINT <soubor> vypíše soubor na tiskárnu

 

MS WINDOWS

poměrně mladý operační systém, dnes nejrozšířenější a nejoblíbenější OS na PC, nevýhoda poměrně velká velikost a nižší stabilita

 

 

 

Windows NT

Je určen pro síťový software. Vznikl v roce 1984. Velice používaný ve firmách pro svoji stabilitu a zabezpečení  (oproti standardním Windows 95/98, které jsou pouze grafickou nadstavbou na oper.sys. MS-DOS).

 

Historie Windows

- W1.0, multitasking, okna se nemohou překrývat → W 2.0okna se mohou překrývat →

   W 3.0, přibyl Program manager, podpora výrobců hardwaru → W 3.1, odstranění

   chyb, přibyly True Type fonty, velice rozšířený WfW Windows NT 3.0

   W 95 W NT 4.0 W 98 W 2000 kombinace Win NT s obyčejným Win pro

   uživatele W XP W Vista v plánu v ¾ tohoto roku 2006

 

OS/2

Vysoce stabilní OS, velmi příjemné grafické rozhraní, v mnoha směrech předčí Windows.

Nevýhodou nízká rozšiřitelnost a tím pádem pod ním napsáno nesrovnatelně méně aplikačního software.

 

UNIX

Je víceúlohový, víceuživatelský. Je upraven pro různé mikroprocesory a rozličné architektury počítačových sítí. Vyhledávaný pro svoje zabezpečení, rozšiřitelnost. Většina světových serverů na Internetu běží na nějaké "odrůdě" Unixu. V poslední době se hodně rozšiřuje Linux, verze volně dostupná na Internetu