Výpočet absolutní hodnoty.

program ABSHOD;

uses crt;

var x:real;

begin

     writeln('Vypocet absolutni hodnoty ');

     write('Zadej realne cislo: ');

     readln(x);

     if x<0 then x:=-x;

     writeln('Absolutni hodnota cisla je: ',x:10:4);

     repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na vstupu je zadána věta. Zjistěte kolikrat se v této větě vyskytuje pismeno A.

PROGRAM ACKO;

uses crt;

VAR I,S,C:INTEGER;

VETA:STRING;

BEGIN

     S:=0;

     C:=0;

     WRITELN('Napis vetu:');

     READ(VETA);

     FOR I:=1 TO LENGTH(VETA) DO

                                 BEGIN

                                    IF VETA[I]='A' THEN S:=S+1;

                                 END;

 

     FOR I:=1 TO LENGTH(VETA) DO

                                 BEGIN

                                    IF VETA[I]='a' THEN C:=C+1;

                                 end;

 

     WRITELN('VŘta ma ',S,' pismen A.');

     WRITELN('VŘta ma ',C,' pismen a.');

repeat until keypressed;

END.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na vstupu zadan seznam prijmu a vydyju za zvolene obdobi. Posloupnost je

zakončená nulou. Vypočítejte celkové příjmy, celkové výdaje a vslednou

platební bilanci (úspory nebo dluh).

program bilance;

uses crt;

var c,a,p,v,sp,sv,celkem:integer;

begin

clrscr;

 sp:=0;

 sv:=0;

 a:=0;

 repeat

  writeln('Zadejte cisla a pote je ukoncete nulou');

  readln(a);

  if a>0 then

    begin

     p:=a;

     sp:=sp+p;

    end

    else

    begin

     v:=a;

     sv:=sv+v;

     end;

 until a=0;

c:=-1*sv;

if sp>c then

   begin

   celkem:=sp+sv;

   writeln('Prijmy ',sp,'Vydaje ',c,'Vysledna ',celkem);

   end

  else

  begin

  celkem:=sp+sv;

  writeln('prijmy ',sp,'Vydaje ',c,'Vysledna ',celkem*-1);

  end;

  repeat until keypressed;

readln;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jsou dána čtyři celá čísla, určete největší a nejmenší z nich.

program CTVERICE;

uses crt;

var a,b,c,d,min,max:longint;

begin

    writeln('Zadej ctyry cisla vypise nejvetsi a nejmensi ');

    write('Zadej cislo A: ');

    readln(a);

    write('Zadej cislo B: ');

    readln(b);

    write('Zadej cislo C: ');

    readln(c);

    write('Zadej cislo D: ');

    readln(d);

    if a<b then min:=a

           else min:=b;

    if min<c then min:=min

             else min:=c;

    if min<d then min:=min

             else min:=d;

    if a>b then max:=a

           else max:=b;

    if max>c then max:=max

             else max:=c;

    if max>d then max:=max

             else max:=d;

    writeln('Nejmensi cislo je: ',min);

    writeln('Nejvetsi cislo je: ',max);

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dělení dvou soudílných čísel, procesor umí pouze 1 a -.

Program Deleni;

uses crt;

var a,b,x:real;

begin

    writeln('Podil dvou cisel A/B');

    x:=-0;

    write('Zadej cislo A:');

    readln(a);

    write('Zadej cislo B:');

    readln(b);

    while A<>0 do

      begin

           x:=x+1;

           a:=a-b;

      end;

    writeln('Podil cisel je: ',x:10:4);

    readln;

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vytiskněte součet 1-10 čísla, 11-20 čísla, 21-30 čísla atd ze zadanych

celych čísel.

PROGRAM Desitky;

uses crt;

VAR  i,des,s,c:integer;

 

BEGIN

       for i:=1 to 20 do

       begin

         for des:= 1 to 10 do

         begin

         writeln('zadej Cislo');

         readln(c);

         s:=s+c;

         end;

       writeln('soucet cisel je: ',s);

       s:=0;

       end;

END.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpočet Faktoialu.

PROGRAM FAKTORIAL;

USES CRT;

VAR N,FAKT:INTEGER;

 

BEGIN

     WRITELN('Zadej źˇslo '); READ(N);

     FAKT:=1;

 

     REPEAT

     BEGIN FAKT:=FAKT*N; N:=N-1; END

     UNTIL N=0;

 

     WRITELN('Věsledek faktorialu je ',FAKT);

     REPEAT UNTIL KEYPRESSED;

END.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hodiny a dny převede na hodiny.

program CAS;

uses crt;

var d,h,v:real;

begin

   writeln('Hodiny a dny prevede na hodiny');

   write('Zadej dny :');

   readln(d);

   write('Zadejte hodiny :');

   readln(h);

   v:=((d*24)+h);

   writeln('Vysledny pocet hodin je:',v:10:4);

   repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vytiskne počet kladnych a zapornych čísel z řady n.

program kladzap;

uses crt;

var i,c,k,z,n:integer;

begin

clrscr;

writeln('Zadejte delku rady');

readln(n);

 for i:=1 to n do

   begin

    writeln('Zavejte cela kladna i zaporna cisla ruzna od nuly');

    readln(c);

    if c>0 then k:=k+1

       else z:=z+1;

   end;

writeln('Pocet kladnych cisel je ',k,'. Pocet zapornych je ',z);

Repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vypočítá kořeny kvadratické rovnice.

Program KVADROV;

uses crt;

var a,b,c,d,x1,x2:real;

begin

    writeln('Reseni rovnice typu ax2 + bx + c = 0');

    write('Zadej cislo A: ');

    readln(a);

    write('Zadej cislo B: ');

    readln(b);

    write('Zadej cislo C: ');

    readln(c);

    d:=(sqr(b)-4*a*c);

    if d<0 then write('Rovnice nema reseni ')

           else begin

                   d:=sqrt(d);

                   X1:=(-b+d)/2*a;

                   X2:=(-b-d)/2*a;

                   writeln('Rovnice ma reseni X1= ',x1:10:4);

                   writeln('                  X2= ',x2:10:4);

                end;

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sečte licha čisla v rozsahu 1-1000 a vzpočítejte jejich průměr.

PROGRAM Licha;

USES CRT;

VAR I,L,X:INTEGER; S,P:REAL;

BEGIN

     CLRSCR;

     L:=1;

     WRITELN('V rozsahu 1 - 1OOO jsou tato licha Cisla: ');

     S:=0;

     FOR I:=1 TO 500 DO

       BEGIN

         L:=L+2;

         S:=S+L;

         WRITE(L,', ');

       END;

     P:=S/500;

     WRITELN('      A jejich pr…mŘr je ',P:2:0);

END.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Je dána posloupnost kladných celých čísel zakončený nulou. Určete, kolik

je v ní Lichích čísel dělitelných třemi.

program licha3;

uses crt;

var a,b,c,d:integer;

begin

c:=0;

repeat

  writeln('Zadavejte cisla cela kladna');

  readln(a);

  if a mod 2 = 1 then

    begin

     if a mod 3 = 0 then c:=c+1;

      end;

    until a=0;

writeln('Pocet je',c);

repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyřešte lineární rovnici .

program LINROV;

uses crt;

var a,b,x:real;

begin

    writeln('Reseni rovnice typu ax + b = 0 ');

    write('Zadej cislo A: ');

    readln(a);

    write('Zadej cislo B: ');

    readln(b);

    if a=0 then writeln('Rovnice nema reseni ')

           else begin  x:=-b/a;

    writeln('Vysledek rovnice je: ',x:10:4);

                end;

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nalezněte největší číslo v zadaném souboru celých kladných čísel, které končí

nulou.

program maxcislo;

uses crt;

var max,a:integer;

begin

clrscr;

max:=0;

  repeat

    writeln('Zadavejte cela kladna cisla ukoncete nulou');

    readln(a);

    if a>max then max:=a

  until a=0;

writeln('Nejvetsi cislo je ',max);

readln;

Repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Součin dvou celých kladných čísel když procesor

umí jen + a -.

Program Nasobeni;

uses crt;

var A,B,s:real;

begin

     writeln('Soucin dvou cisel A*B');

     s:=0;

     write('Zadej A: ');

     readln(A);

     write('Zadej B: ');

     readln(b);

     while A<>0 do

begin

     s:=s+B;

     A:=A-1;

end;

    writeln('Soucet rady je: ',s:10:4);

    readln;

repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ze tří různých čísel nejde největší.

program nejvetsi;

uses crt;

var a,b,c,x,y:real;

begin

   writeln('Vybere nejvetsi cislo ');

   write('Zadej cislo A: ');

   readln(a);

   write('Zadej cislo B: ');

   readln(b);

   write('Zadej cislo C: ');

   readln(c);

   if a>b then if a>c then writeln('Nejvetsi je cislo A ',a:10:4)

                      else writeln('Nejvetsi je cislo C ',c:10:4)

          else if b>c then writeln('Nejvetsi cislo je B ',b:10:4)

                      else writeln('Nejvetsi cislo je C ',c:10:4);

   repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vypočítá paralelní a sériové zapojení odporů R1 + R2.

program Odpory;

uses crt;

var r1,r2,p,s:real;

begin

     writeln('Urci hodnoty odporu zapojenych paralerne nebo seriove ');

     write('Zadej R1 v ohmeh :');

     readln(r1);

     write('Zadej R2 v ohmeh :');

     readln(r2);

     p:=(r1*r2)/(r1+r2);

     s:=r1+r2;

     writeln('Seriove zapojene r1+r2 :',s:10:4,' ohmu');

     writeln('Paralerne zapojene r1+r2 :',p:10:4,' ohmu');

     repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vypočítá S a Obvod a Přeponu trouhelniku při zadani stran a + b.

Program Trjuhelnik;

uses crt;

var a,b,c,o,s:real;

Begin;

     writeln('Zadej Stranu A:');

     readln(a);

     writeln('Zadej stranu B:');

     readln(b);

     c:=sqrt(sqr(a)+sqr(b));

     o:=a+b+c;

     s:=(a*b)/2;

     Writeln('Prepona je dlouha :',c:10:4);

     writeln('Obvod je          :',o:10:4);

     writeln('Obsah je          :',s:10:4);

     repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na vstupu zadana věta. Zjistěte kolik věta obsahuje velkych pismen.

program pismena;

uses crt;

var veta:string;

    i,a,b:integer;

begin

a:=0;

writeln('Napiste vetu');

readln(veta);

  for i:=1 to length(veta) do

      begin

       if (veta[i]>='A') and (veta[i]<='Z') then a:=a+1;

      end;

writeln('Veta ma ',a,' velkych pismen');

repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vydělí dvě čísla A a B.

Program Podil;

uses crt;

var a,b,x:real;

begin

    writeln('Urceni podilu dvou cisel ');

    write('Zadej cislo A: ');

    readln(a);

    write('Zadej cislo B: ');

    readln(b);

    if b=0 then Writeln('Nulou se nedeli ')

           else writeln('Vysledek podilu je: ',a/b:10:4);

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přečte tři čísla a vypíše je v sestupném pořadí.

Program PORADI;

uses crt;

var a,b,c,p:longint;

begin

    Writeln('Zadana tri cisla napise v sestupnem poradi ');

    write('Zadej cislo A: ');

    readln(a);

    write('Zadej cislo B: ');

    readln(b);

    write('Zadej cislo C: ');

    readln(c);

    if a<b then begin

                  p:=a;

                  a:=b;

                  b:=p;

                end;

 

    if b<c then begin

                  p:=b;

                  b:=c;

                  c:=p;

                end;

 

    if a<b then begin

                  p:=a;

                  a:=b;

                  b:=p;

                end;

    writeln('Vsestupne poradi je ',a);

    writeln('                    ',b);

    writeln('                    ',c);

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpočet průměru řady n čísel.

PROGRAM Prumer;

Uses crt;

VAR P,X,N,S:REAL;

BEGIN

     WRITELN('Zadej poźet źˇsel pro věpoźet pr…mŘru');

     READLN(N);

     P:=0;

     S:=0;

 

     REPEAT

            BEGIN

                  WRITELN('Zadej źˇslo ');

                  READLN(X);

 

                  P:=P+X;

                  S:=S+1;

            END

     UNTIL N=S;

 

        BEGIN

           P:=P/N;

           WRITELN('Pr…mŘr zadaněch źˇsel je ',P:10:4);

        END;

 

     Repeat until keypressed;

END.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpočet průměru řady n čísel.

PROGRAM Prumer;

VAR n,i:integer;

       P,x:real;

BEGIN

     WRITELN('Zadejte počet čísel: ');

     READLN(n);

     p:=0;

     for i:=1 to n do

     BEGIN

                  WRITE('Zadej‘,i,‘číslo: ');

                  READLN(x);

                  p:=p+x;

    END;

     p:=p/n;

           WRITELN('Průměr čísel je: ',P:10:4);

     READLN;

END.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Je dána posloupnost 50 celých čísel. Vypočítejte průměr čísel větších než 0 a

zároveň menších než 100.

program prumer1;

uses crt;

var a,b,i:integer;

    pru,c:real;

begin

b:=0;

for i:= 1 to 50 do

  begin

   writeln('Zadavejte cisla');

   readln(a);

   if (a>0) and (a<100) then

     begin

      b:=b+a;

      c:=c+1;

     end;

  end;

pru:=b/c;

write('prumer cisel je',pru:10:4);

repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpočet řady s=1 + ½ + 1/3 +…….+ 1/n

Program Rada1;

uses crt;

var s,n:real;

begin

     s:=0;

     write('Zadej posledniho jmenovatele: ');

     readln(n);

     while n<>0 do

begin

     s:=s+(1/n);

     n:=n-1;

end;

    writeln('Soucet rady je: ',s:10:4);

    readln;

repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Známe t1 a t2 a s1 a s2 určete rychlost v1 a v2 a které auto je rychlejsi

a o kolik.

Program RYCHLOST;

uses crt;

var s1,t1,s2,t2,v1,v2:real;

begin

   writeln('Vypocte prumernou rychlost a urci vetsi ');

   write('Zadej drahu prvniho auta S1 [km]: ');

   readln(s1);

   write('Zadej cas za ktery urazilo prvni auto drahu S1 T1 [h]: ');

   readln(t1);

   write('Zadej drahu druheho auta S2 [km]: ');

   readln(s2);

   write('Zadej cas za ktery urazilo druhe auto drahu S2 T2 [h]: ');

   readln(t2);

   v1:=s1/t1;

   v2:=s2/t2;

   writeln('Rychlost prvniho auta je ',v1:5:2,' km/h');

   writeln('Rychlost druheho auta je ',v2:5:2,' km/h');

   if v1=v2 then writeln('Prumerna rychlost obou aut je stejna ')

            else if v1<v2 then writeln('Druhe auto je rychlejsi o : ',v2-v1:5:2,' km/h')

                          else writeln('Prvni auto je rychlejsi o : ',v1-v2:5:2,' km/h');

   repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Převede rychlost v m/s na km/s.

program RYCHLOST;

uses crt;

var v1,v2:real;

begin

    writeln('Prevede rychlost z m/s na km/h ');

    write('zadej rychlost v m/s :');

    readln(v1);

    v2:=v1*3.6;

    writeln('rychlost je:',v2:10:4,' km/h');

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na vstupu je napsana věta. Jednotliva slova jsou odělená vždy 1 mezerou

určete kolik je v této větě slov.

program slova;

uses crt;

var veta:string;

    i,a,b:integer;

begin

a:=1;

writeln('Napiste vetu');

readln(veta);

  for i:=1 to length(veta) do

      begin

       if veta[i] = ' ' then a:=a+1

      end;

writeln('Veta ma ',a,' slova');

repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podle delek stran zjisti zda se jedna o obdelnik nebo ctverec.

program STRANY;

uses crt;

var a,b:real;

begin

    writeln('Podle delek stran zjisti jestli je to stverec nebo obdelnik ');

    write('Zadej stranu A: ');

    readln(a);

    write('Zadej stranu B: ');

    readln(b);

    if a=b then writeln('Je to ctverec o stranach: ',a:10:4, ' cm x ',b:10:4, ' cm')

           else if a<b then writeln('Je to obdelnik o stranach: ',b:10:4, ' cm x ',a:10:4, ' cm')

                       else writeln('je to obdelnik o stranach: ',a:10:4, ' cm x ',b:10:4, ' cm');

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ze zadanych stran zjisti jde li trojuhelnik sestrojit.

program TROJUH;

uses crt;

var a,b,c,x,s1,s2,s3:real;

begin

   writeln('Zjisti zda muze byt trojuhelnik sestrojen');

   write('Zadej cislo A: ');

   readln(a);

   write('Zadej cislo B: ');

   readln(b);

   write('Zadej cislo C: ');

   readln(c);

   s1:=a+b;

   s2:=a+c;

   s3:=b+c;

   if (s1>c) and (s2>b) and (s3>a) then writeln('Trojuhelnik lze sestrojit ')

                                   else writeln('Trojuhelnik nelze sestrojit ');

   repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vypočítá uhlopříčku v obdelníku nebo čtverci

program UHLOP;

uses crt;

var a,b,x:real;

begin

     writeln('Vypocita uhlopricku v obdelniku nebo ctverci ');

     write('Zadejte stranu A v cm : ');

     readln(a);

     write('Zadejte stranu B v cm : ');

     readln(b);

     x:=sqrt(sqr(a)+sqr(b));

     writeln('Delka uhlopricky je: ',x:10:4,' cm');

     repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           

Vypocita zustatek na ucte z vkladu a uroku dan je 15 procent

program procenta;

uses crt;

var v,u,z:real;

begin

   writeln('Vypocita zustatek na ucte z vkladu a uroku dan je 15 procent ');

   write('Zadej vklad v Kc :');

   readln(v);

   write('Zadej urok v Kc :');

   readln(u);

   z:=(((v*(u/100))*0.85)+v);

   writeln('Zustatek na ucte je :',z:10:4,' Kc');

   repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zjisti ktere cislo je vetsi

Program Vetsi;

uses crt;

var A,B,x:real;

begin

     writeln('Zjisti ktere cislo je vetsi ');

     write('Zadej cislo A: ');

     readln(a);

     write('Zadej cislo B: ');

     readln(b);

     if a<b then writeln('Cislo B je vetsi ',b:10:4)

            else writeln('Cislo A je vetsi ',a:10:4);

     repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podle vysky polomeru litru vody pozna jestli se voda do valce vleze nebo pretece

program VODA;

uses crt;

var r,h,l,o,l1,x,m:real;

begin

    writeln('Podle vysky polomeru litru vody pozna jestli se voda do valce vleze nebo pretece ');

    write('Napis polomer valce v m R: ');

    readln(r);

    write('Napis vysku valce v m H: ');

    readln(h);

    write('Napis objem vody v litrech L: ');

    readln(l);

    o:=3.14*sqr(r)*h;

    l1:=l/100;

    x:=l1/(3.14*sqr(r));

    writeln('obsah valce: ',o:10:4,' m3');

    writeln('Objem vody: ',l1:10:4,' m3');

    if o>=l1 then if o=l1 then writeln('Voda se vejde do valce a je naplnena po okraj ')

                          else writeln('Voda se vejde a je vysoko ode dna: ',x:10:4,' m')

             else writeln('Voda pretece ');

    repeat until keypressed;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve škole 19 tříd Známe počty žáků v jednotlivých třídách. Určete počet všech žáku

školy.

program ZACI;

var s,x,i:integer;

begin

     s:=0;

     for i:=1 to 19 do

     begin

          write('zadejte pocet zaku ve tride: ');

          readln(x);

          s:=s+x;

     end;

     write('pocet zaku ve skole je: ',s);

     readln;

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pro určení podílu a zbytku dvou celých čísel kladných. procesor umi jen + a -.

program zbytek;

uses crt;

var a,b,c,d,e,f,x:integer;

begin

clrscr;

writeln('Zadej cislo A:');

readln(a);

writeln('Zadej cislo B:');

readln(b);

e:=a;

c:=b;

d:=0;

  while (a>0) and (a>=b)  do

    Regin

     a:=a-b;

     d:=d+1;

        end;

writeln('Vysledek podilu je ',d,' a zbytek je ', a);

readln;

end.